REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bozzo.pl

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego http://www.bozzo.pl, warunki składania zamówień, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, warunki anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep internetowy http://www.bozzo.pl (dalej jako „Sklep”) jest platformą internetową prowadzoną przez: Gelodo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, KRS: 0000766908, NIP: 5252777104, REGON: 382327825. 
 4. Sklep prowadzi sprzedaż dla klientów indywidualnych oraz dla firm za pośrednictwem strony internetowej http://www.bozzo.pl  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. 
 5. Wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez spółkę Gelodo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, KRS: 0000766908, NIP: 5252777104, REGON: 382327825.
 6. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platformy: ……..
 7. Klient ma prawo i obowiązek do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony http://www.bozzo.pl lub jej elementów technicznych. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym prowadzenie na stronie internetowej Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub związanej z szeroko rozumianym spamem.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji przez Klienta. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie: dostępu do Internetu, adresu e-mail, najnowszej wersji przeglądarki internetowej, obsługi javascript, wtyczki Flash Player oraz akceptacja plików cookies. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu poprzez stronę http://www.bozzo.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 niniejszego Regulaminu. 
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej http://www.bozzo.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 • WARUNKI ZAMÓWIENIA
 1. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez rejestracji oraz po uprzedniej rejestracji konta, której można dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w trakcie składania zamówienia poprzez stronę bozzo.pl
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Klient może złożyć zamówienie przez wybór produktu znajdującego się na Stronie i dodanie go do koszyka.
 3. W koszyku, należy wskazać: zamawiane produkty oraz ich ilość; dane niezbędne do wystawienia faktury; adres dostawy oraz sposób dostawy lub opcję odbioru osobistego; sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w rozdziale 4 niniejszego Regulaminu); kod rabatowy (opcjonalnie).
 4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sklep potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zawiera potwierdzenie Zamówienia oraz oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy kupna zamawianych produktów ze Sklepem.
 6. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 7. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest tego samego dnia tygodnia, lub w ciągu 24 h od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
 8. Zamówienie może również zostać odebrane przez Klienta osobiście. 
 9. Zamówienia drogą elektroniczną można składać w godzinach działania Sklepu tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. 12:00-20:00. Zamówienia złożone w święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego. W przypadku zmiany godzin działania sklepu stacjonarnego informacja w tym zakresie wyświetlona zostanie na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia wówczas realizowane będą w aktualnie obowiązujących godzinach pracy sklepu stacjonarnego. W przypadku, gdy sklep w danym dniu będzie zamknięty, o czym Klient poinformowany zostanie na stronie internetowej Sklepu, zamówienia realizowane będą w pierwszym dniu po ponownym otwarciu sklepu stacjonarnego 
 10. Sklep zastrzega sobie możliwość do czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac modernizacyjnych, utrzymaniowych i rozwojowych.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis ..) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
 12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia;
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie;
  • realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem – zamówienie na podstawie dostawy produktu zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.
 1. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 2 (dwóch) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Jeżeli w wyniku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych powstaną dodatkowe koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, Klient zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów.
 3. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 7 dni roboczych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienie od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem dostawcy;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany na nowy; 
  • uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.
 1. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (Klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:
  • z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
  • przy odbiorze u dostawcy.
 1. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Wyżej wymieniona informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Sklep realizuje zamówienia na terytorium m. st. Warszawy. W przypadku chęci złożenia zamówienia z dostawą poza granice administracyjne m.st. Warszawy uprzejmie prosimy o indywidualny kontakt.

 • CENY PRODUKTÓW, KOSZTY PRZESYŁKI ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep produktach zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i są ponoszone przez Klienta. Koszt przesyłki wyświetlony zostanie Klientowi przy podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez dostawcę, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z dostawcą protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i dostawcę.
 6. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać: 
  • osobiście, 
  • gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem,
  • on-line

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest Gelodo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Gelodo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku ze Sklepem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w Polityka Prywatności dostępna pod adresem

 • NEWSLETTER
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe, materiały graficzne, zdjęcia oraz informacje podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych, przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2020.